פרוגרמות ואפיונים


פרוגרמות ואפיונים

אפיון ופרוגרמה למחנה רב יחידתי במרכז הארץ - משרדים, מטבח וחדרי אוכל, מתקנים תפעוליים, מתקנים ייעודיים נוספים, מבני ציבור, מערך התנועה והחניה וליווי התכנון.

ריכוז ואפיון ראשוני של צרכי יחידות פוטנציאליות לאיוש הקריה; הכנת פרוגרמת שטחים וצרכים ראשוניים של יחידות פוטנציאליות לאיוש הקריה במספר חלופות כולל שטחי תמך ושירות נדרשים; ניתוח מקורות מימון ובניית אומדן תקציבי לביצוע; בניית תזרים הוצאות תפעול שוטפות; בניית מודלים כלכליים לבחינת התכנות וכדאיות הפרויקט ומדדים חשבונאיים במגוון שיטות הקמה ולמספר אתרים שנבחנו על ידי הבנק; הכנת מצגות לוועדות היגוי של הפרויקט, ולדיונים אצל מנכ"לית הבנק; השתתפות בישיבות הנהלת הבנק בדיונים בנושא הפרוגרמה

בחינת אכלוס שטחים הקיימים בקריית האוניברסיטה ברעננה, ובחינת היכולת למתן מענה לגידול עתידי של מספר העובדים, במידה ויידרש; ביצוע סקר מצב קיים וסקר צרכי שטחים מפורט והצגת הפערים; הכנת פרוגרמת שטחים מפורטת של יחידות האקדמיה והמנהל, לרבות בחינת הפוטנציאל להתייעלות בהקצאת השטחים וגיבוש חלופת למענה לצרכים שאובחנו.

פרוגרמה לבינוי אולם ספורט רב תכליתי ובית מלון, בחינת חלופות של שיטות הקמה, חישוב אומדני עלויות הקמה.